BANDA BENI (1979) - Banda Beni
50606
page,page-id-50606,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6.1,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
BandaBeni_fronte

BANDA BENI

LP, Ed. La strega Record

LATO A

1) Deu (C. Mulas – M. Biggio)
2) Ziu Lilliccu (G. Calia – M. Biggio)
3) Gavino Tanduli (Trad. ad. M. Biggio)
4) Mamma Tua (G. Calia – C. Vespa)
5) Nobari nosus (C. Mulas – M. Biggio)
6) Ninna nanna (F. Vespa – M. Biggio)

 

LATO B

1) Di’ e trippa (Testo in sardo di M. Biggio)
2) Nobari nosus (C. Mulas – M. Biggio)
3) Ariseu (Testo in sardo di M. Biggio)
4) Simeone Locci (Testo in sardo di M. Biggio)
5) Su Vicariu (F. Vespa – M. Biggio)
TESTI
DEU

Sezziu in d’una perda
spacciau de trabballai
Antioga coendi gerda
accanta su goppai

 

Cun su zigarru in bucca
no pargiu mancu Deu
Su binu no m’inciucca
mi zerriu Cuccumeu

 

Su lettu no mi praxi
no dromu casi mai
No ciccu mai sa paxi
m’abettu de gherrai

 

MMM! Spaccu tottu cantu
Seu forti chi no fai
Ti pigara su spantu
Mi beni de cantai

 

Bella Calasetta quando è notte
Il sole che t’illumina la mente
Noi ci salutiamo tra la folla
e a te ti manca sempre la parola

 

Pinniccas non di bogu
no seu pisci alluau
Seu vigili che fogu
chi no s’esti sturau

 

Amigus non di tengu
chi fezzanta spantai
Mi timinti ritengu
mi lassanta cantai

Bella Calasetta…

 

Sezziu in sa propriu perda
scallau de trabballai
Antioga sempri coendi gerda
accanta’e su propriu goppai

ZIU LILLICCU

Quattru chilusu de pira ‘na cascitta ‘e perdingianu a su mercau
unu chilu ‘e fasoleddu cincu chilusu de pressiu purdiau
Buffa binu a più non posso pappa casu senz’e pani de a mengiau
è la vita del gallante senza tasche e senza tanta umanità

 

De mengiau cun su burriccu sa berritta in sa conca a trabballai
‘na merdona ‘nu paninu litr’e binu su chi tengu de pappai
I fanciulli sempre a scuolla non li vollio mai vedere qui a marrar
‘nu dottori ‘nu scienziau e cuss’attru chi s’abarrara croccau

 

Pinnicchendi cancioffedda cun sa schina conca a soli ma poi crei
dexi callusu in is peis una coscia accomenti una brebei
Dice bene lei dottore Ma si curi non lo sa che può morir
Io lavoro le sue vigne nel frattempo lei mi venghi a seppellir

 

Bella gi è sa vida ma candu si pori pappai
aicci mi narara candu femmu pitticcheddu mammai! Oh yeh!

 

Trabballendi mein sa bingia cun Balliccu Fisineddu e Srabaroi
quattru orasa surendi mein su soli po si sprazzi ‘nu coccoi
Gliel’ho detto venga via di quella vigna che non le conviene più
Li ho risposto Cittidì chi no ti pigu a puntar’e peis a cù

 

Castia tui sa facci ‘e solla de sa genti chi dinai ndi teni mera
libertà ci vuole sollo per noi tutti non esiste più gallera
Stiamo uniti nella lotta gei du nanta de mengianu e de merì
chi su diau ndi de sus pighiri e sa terra no dus torri prus a bì

 

Aicci seusu in custu mundu abettendi s’ora ‘e morri po nai ah
nosus poburus in sa vida trabballaus e no naraus mancu bah
C’è chi arriri in custa terra c’è chi prangiri a dilluviu dogna dì
è poi cussu chi abettaus’ Gesù Cristu po du porri propriu bì

GAVINO TANDULI

Du conosceis Tanduli
L’uomo dagli occhi blu
candu ti castiara
con il fucile in giù

 

Calendi de su monti
no du biesta mai
ti d’agattasta in bidda
a seminare guai

 

Ais dexi de su notti
Gavino si svelliò
e con un colpo sollo
dieci ne sderrinò

 

Poi quando giunse l’alba
anche per dimagrir
lui si sparò tre colpi
ma non riuscì a morir

 

No du biccanta mai
nisciunu du fragara
Candu lassara cosa
fia scetti una cagara

 

Anti cassau Tanduli
d’anti cassau a mengianu
d’anti segau su…
a corpus de perdingianu

 

Anti cassau Tanduli
d’anti cassau a mengianu
d’anti segau su culu
a corpus de perdingianu

MAMMA TUA

Fil’e ferru muradori
murandedd’e su dottori
chi ti pighi su puntori
su scimingiu su pappingiu
Mamma tua…

 

E sa pudda ha fattu s’ou
in sa conca de bobboi
chi si pappa su coccoi
e s’indi andara de innoi
Mamma tua…

 

No boli nai propriu nudda
su chi eus nau custu merì
s’è pigau su puntori
su scimingiu su pappingiu su dottori
Mamma tua…

NOBARI NOSUS

Una Macchina è arribbara
de una bidda innoi accanta
Su collori bidri asullu
cun sa striscia te di nanta
su vollanti tipo spyder
due quaranta sbarra bi
siamo gaggi o caporalli
No du sciu ma gei si bì

 

Fianta in dexi in cussa spyder
tottu beni cuncordaus
De mengianu chizi in pei
tottu beni allicchidius
Salvatore Michellinu
Antioghedda e il suo papà
Mariedda ziu Piriccu
Tonixeddu e Baccalà

 

Dus pippius teniara in coa
Zia Mariedda sezzia ananti
pitticcheddus ma pudescius
unu fragu travolgenti
tutti gli altri passeggeri
gli prendeva gana malla
dogna tanti li vedevo
con la faccia tutta gialla

 

Siamo dei turisti di afforasa
ma siamo sadri come tutti voi
I foresti tutti li battiamo
‘nu corp’e conca
e il resto fatti suoi

 

A Casteddu seusu benius
per ragioni familiari
cun civraxiu e piricoccu
a curare degli affari
passillendi cun Piriccu
una cosa chi non fai
Nelle striscie pedonalli
là de non t’amminchionai

 

Ma Piriccu no cumprendi
si da pigara a cantai
in via Roma forammalli
aggiummai torrara arrui
Ih t’e bella chi è Casteddu
gi non pariri Gavoi
quasi quasi ci ritorno
e ci porto tutti i buoi

 

Seusu mera pitticcheddus
tottu nieddus ma però
quella dote ce l’abbiamo
tutte le altre forse no
Le straniere dicon sempre
Guarda un pò che grande oibò
è per questo che il turismo
così tanto sviluppò

NINNA NANNA

Ninna nanna fillu miu
deu ti cantu cun su coru
prus non prangiasta angioleddu
t’arregalu tottu s’oru

 

Tottu s’oru de su mundu
chi t’illumini sa vida
po ti cresci mannu e longu
po ti bì cuntentu in vida

 

Po ti bì forti e gioiosu
accommenti oli mamma
ninna nanna fillu e sposu
ninna nanna ninna nanna

 

Su Segnori in Paradisu
chi ti castiara de accanta
no ti crettas chi esti attesu
ninna nanna Issu ti canta

 

Ti da cantara de coru
su Segnori de su mundu
da cantaus tottus’ in coru
e giraus in tundu in tundu

 

Ninna nanna fillu miu
deu ti cantu cun su coru
prus non prangiasta angioleddu
t’arregalu tottu s’oru

DAY TRIPPER

Ca tengu risu
già lo sapevi anche te
ca tengu risu
già ne mangiavi anche te
Colori de trippa
trippa bona oh yeah!
bona po tui
bona po mei
anche se indigesta

 

Sanu che pisci
mi piga de sartiai
sanu che pisci
tengu ‘na gana ‘e pappai
‘na gana de trippa
trippa de brebei
brebei bella
bella si bella yeah

 

Prena de bassa
fragara mera lo so
tottu sa mazza
gliene togliamo però
‘nu fragu de trippa
troppa trippa yeah
e trallalleru
trallallà trallaqua

 

Babbu arrumbulla oia su cu
è caduto che petardo

 

Mangiando trippa e lardo
è caduto come un sardo
stringendosi il suo cardo
è caduto si è rialzato

 

Poi arrumbulla dolor’e cu
troppa trippa ha fatto fuori
di pighi su puntori
s’esti intendiu sbilanciato
la pancia tutta a un lato
ma è caduto come un sardo
teneva in mano il cardo

 

Eh cardo’s rock and roll
I love you them all
Fisi go a fank all
We are the best of all
Banda Beni’s all

NOBARI NOSUS

Una Macchina è arribbara
de una bidda innoi accanta
Su collori bidri asullu
cun sa striscia te di nanta
su vollanti tipo spyder
due quaranta sbarra bi
siamo gaggi o caporalli
No du sciu ma gei si bì

 

Fianta in dexi in cussa spyder
tottu beni cuncordaus
De mengianu chizi in pei
tottu beni allicchidius
Salvatore Michellinu
Antioghedda e il suo papà
Mariedda ziu Piriccu
Tonixeddu e Baccalà

 

Dus pippius teniara in coa
Zia Mariedda sezzia ananti
pitticcheddus ma pudescius
unu fragu travolgenti
tutti gli altri passeggeri
gli prendeva gana malla
dogna tanti li vedevo
con la faccia tutta gialla

 

Siamo dei turisti di afforasa
ma siamo sadri come tutti voi
I foresti tutti li battiamo
‘nu corp’e conca
e il resto fatti suoi

 

A Casteddu seusu benius
per ragioni familiari
cun civraxiu e piricoccu
a curare degli affari
passillendi cun Piriccu
una cosa chi non fai
Nelle striscie pedonalli
là de non t’amminchionai

 

Ma Piriccu no cumprendi
si da pigara a cantai
in via Roma forammalli
aggiummai torrara arrui
Ih t’e bella chi è Casteddu
gi non pariri Gavoi
quasi quasi ci ritorno
e ci porto tutti i buoi

 

Seusu mera pitticcheddus
tottu nieddus ma però
quella dote ce l’abbiamo
tutte le altre forse no
Le straniere dicon sempre
Guarda un pò che grande oibò
è per questo che il turismo
così tanto sviluppò

ARISEU

Ariseu
passillendi in prazza a Samugheo
no ti nau ‘ta mi seu fattu deu
oh ariseu a Samugheo

 

S’attra dì
de siguru propriu s’attra dì
fiasta bia e no ti ses fatta bì
oh s’attra dì ses fatta bì

 

Deu sciu ita è stettiu
ma immoi no ti du nau
ses tui chi m’has bistu
e non m’has mancu fragau

 

Ariseu
ti du giuru femmu propriu deu
si mi scappara moi ti du nau
a Samugheo ‘t’è capitau

 

Tui scis chi però
no mi deppis strattallai
deu sciu chi a ballai
ses andara cun goppai

 

Ariseu
m’has offendiu ma moi ti du nau
femmu propriu in prazza Samugheo
candu mi seu tottu cagau
Mmm… tottu cagau

SIMEONE LOCCI

E ti pari chi
Simeone Locci è torrau

 

Mazziendi ‘n’arrogu ‘e civraxiu
m’intendu prus sadru chi mai
ohi mama
su scraxiu mi seu fattu giai

 

Da bisi sa brenti ingrossendi
siguru quarcosa boi nai

 

SIMEONE LOCCI
Simeone Locci è torrau cun su pani tostau

 

Dex’annusu femmu emigrau
attesu de mamma e papai
ohi babbu
la vita non è una viltà

 

Stracciau po sa gana ‘e pappai
prangendi po biri mammai

 

SIMEONE LOCCI
Deu emmu a fai ballai e tui schironis a cù

 

Buffendi su binu prus bonu
mi pigara de sartiai
ohi babbu
mi vollio vicino a mammai

 

Oh mamma tu sei la più bella
ti vollio più bene che mai

 

SIMEONE LOCCI è torrau
cun su culu segau

SU VICARIU

Sa crappitta senz’e solla
‘nu cappeddu de sordau
unu nasu mera mannu
su fusili giai arrimmau
scollapiatti senza buchi
sa camisa de sciacquai
ma su preri de Gavoi
no si bolliri arrimai

 

Bivvi assolu in d’unu stampu
cun sa sorri de coiai
issa fumara sa pipa
e no bolli trabballai
nara scetti Frari miu
deu mi bollu maritai
gei lo sai che zitellona
non vorrei restare mai

 

E’ poi cussu chi Don Cherchi
no d’accabba de pregai
Ho i fedelli ho la mia gente
una sorri de coiai
Nella Messa all’omellia
lo ricodro al mio Signor
me la prendo proprio a cuore
è nel cuore il mio dolor

 

In sa vida si du giuru
happu scetti trabballau
molte pecore all’ovile
deu e tottu happu torrau
deu firammu in Gesù Cristu
Issu si firar’e mei
cosa vuoi di più del mondo
scardamponi de brebei

 

E sa bidda è mera manna
proccus puddas de allevai
is cristianus funti pagus
no d’abbarra de cassai
resta sollo qualcheduno
sporcaccione a non finir
Bruttu porcu non lo sai
che anche te dovrai morir

 

C’è chi nara Monsiniore
io la fede non ce l’ho
ho la mollie quattro fillie
un armadio rococò
Io la vita me la goso
per cui lei preghi per me
così in ciello ci saremo
lei mia mollie tutti e tre

 

Caro amico d’happu nau
sei dicendo tontità
non sei il sollo che la fede
lì a Buggerru non ce l’ha
chi da ciccasa in coxina
certo non la troverai
beni a babbu che dal qualle
qualche cosa imparerai

 

Su sacrista de sa cresia
chi si zerriara Spantau
‘nu piccioccu mera leggiu
e piuttosto allampanau
alla fine della sera
il portone chiuderà
e domani noi speriamo
molta gente approllierà