COMPILLESCION (2015) - Banda Beni
51284
page,page-id-51284,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6.1,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Compillescion

BANDA BENI

CD, Ed. La strega Record

LATO A

1) Ziu Lilliccu (G. Calia – M. Biggio)
2) Deu (C. Mulas – M. Biggio)
3) Cantu ‘e coru (F. Vespa – M. Biggio)
4) Nobari nosus (C. Mulas – M. Biggio)
5) Lamentu (F. Vespa – M. Biggio)
6) Pudescia (F. Vespa – M. Biggio)
7) A Vittorina (F. Vespa – M. Biggio)
8) Natali (F. Vespa – M. Biggio)
9) Mamma tua (G. Calia – C. Vespa)
10) Impari a tui (F. Vespa – M. Biggio)
11) Rock e poi mi crock (F. Vespa – M. Biggio)
12) Porcu (F. Vespa – M. Biggio)
13) Manager (F. Vespa – M. Biggio)
14) Happu scrittu (F. Vespa – E. Chessa – M. Biggio)
15) Sinfonia corale (F. Vespa – M. Biggio)
16) Ai laviu english (F. Vespa – M. Biggio)
TESTI
ZIU LILLICCU

Quattru chilusu de pira ‘na cascitta ‘e perdingianu a su mercau
unu chilu ‘e fasoleddu cincu chilusu de pressiu purdiau
Buffa binu a più non posso pappa casu senz’e pani de a mengiau
è la vita del gallante senza tasche e senza tanta umanità

 

De mengiau cun su burriccu sa berritta in sa conca a trabballai
‘na merdona ‘nu paninu litr’e binu su chi tengu de pappai
I fanciulli sempre a scuolla non li vollio mai vedere qui a marrar
‘nu dottori ‘nu scienziau e cuss’attru chi s’abarrara croccau

 

Pinnicchendi cancioffedda cun sa schina conca a soli ma poi crei
dexi callusu in is peis una coscia accomenti una brebei
Dice bene lei dottore Ma si curi non lo sa che può morir
Io lavoro le sue vigne nel frattempo lei mi venghi a seppellir

 

Bella gi è sa vida ma candu si pori pappai
aicci mi narara candu femmu pitticcheddu mammai! Oh yeh!

 

Trabballendi mein sa bingia cun Balliccu Fisineddu e Srabaroi
quattru orasa surendi mein su soli po si sprazzi ‘nu coccoi
Gliel’ho detto venga via di quella vigna che non le conviene più
Li ho risposto Cittidì chi no ti pigu a puntar’e peis a cù

 

Castia tui sa facci ‘e solla de sa genti chi dinai ndi teni mera
libertà ci vuole sollo per noi tutti non esiste più gallera
Stiamo uniti nella lotta gei du nanta de mengianu e de merì
chi su diau ndi de sus pighiri e sa terra no dus torri prus a bì

 

Aicci seusu in custu mundu abettendi s’ora ‘e morri po nai ah
nosus poburus in sa vida trabballaus e no naraus mancu bah
C’è chi arriri in custa terra c’è chi prangiri a dilluviu dogna dì
è poi cussu chi abettaus’ Gesù Cristu po du porri propriu bì

DEU

Sezziu in d’una perda
spacciau de trabballai
Antioga coendi gerda
accanta su goppai

 

Cun su zigarru in bucca
no pargiu mancu Deu
Su binu no m’inciucca
mi zerriu Cuccumeu

 

Su lettu no mi praxi
no dromu casi mai
No ciccu mai sa paxi
m’abettu de gherrai

 

MMM! Spaccu tottu cantu
Seu forti chi no fai
Ti pigara su spantu
Mi beni de cantai

 

Bella Calasetta quando è notte
Il sole che t’illumina la mente
Noi ci salutiamo tra la folla
e a te ti manca sempre la parola

 

Pinniccas non di bogu
no seu pisci alluau
Seu vigili che fogu
chi no s’esti sturau

 

Amigus non di tengu
chi fezzanta spantai
Mi timinti ritengu
mi lassanta cantai

Bella Calasetta…

 

Sezziu in sa propriu perda
scallau de trabballai
Antioga sempri coendi gerda
accanta’e su propriu goppai

CANTU 'E CORU

Bellu candu lompi su mengianu
candu su soli illumina sa die
Bellu poitta ti poris divertire
fora ‘e penzai a is frastimus de sa gente

 

Bellu candu po primu bisi mamma
urtimu soli de sa vida nostra
candu da bisi no deppis pensare
issa ti bolli scetti e scetti amare

 

Bellu è tottus’ a Deusu ringraziare
tottu su beni ch’Issu s’ha donau
sa terra s’acqua tottu in custu mundu
in cruxi propriu no deppiara andare

 

Nosus cantaus a tottusu de coru
sa festa de is istellas de su xelu
è festa cosa nostra cussa e tottu
besseusu in prazza a porri festeggiare

 

Bellu candu scurigara a merie
candu su soli accuara s’arrisu
cun is cumpangius porisi giogare
aintru de domu si fora c’è friusu

NOBARI NOSUS

Una Macchina è arribbara
de una bidda innoi accanta
Su collori bidri asullu
cun sa striscia te di nanta
su vollanti tipo spyder
due quaranta sbarra bi
siamo gaggi o caporalli
No du sciu ma gei si bì

 

Fianta in dexi in cussa spyder
tottu beni cuncordaus
De mengianu chizi in pei
tottu beni allicchidius
Salvatore Michellinu
Antioghedda e il suo papà
Mariedda ziu Piriccu
Tonixeddu e Baccalà

 

Dus pippius teniara in coa
Zia Mariedda sezzia ananti
pitticcheddus ma pudescius
unu fragu travolgenti
tutti gli altri passeggeri
gli prendeva gana malla
dogna tanti li vedevo
con la faccia tutta gialla

 

Siamo dei turisti di afforasa
ma siamo sadri come tutti voi
I foresti tutti li battiamo
‘nu corp’e conca
e il resto fatti suoi

 

A Casteddu seusu benius
per ragioni familiari
cun civraxiu e piricoccu
a curare degli affari
passillendi cun Piriccu
una cosa chi non fai
Nelle striscie pedonalli
là de non t’amminchionai

 

Ma Piriccu no cumprendi
si da pigara a cantai
in via Roma forammalli
aggiummai torrara arrui
Ih t’e bella chi è Casteddu
gi non pariri Gavoi
quasi quasi ci ritorno
e ci porto tutti i buoi

 

Seusu mera pitticcheddus
tottu nieddus ma però
quella dote ce l’abbiamo
tutte le altre forse no
Le straniere dicon sempre
Guarda un pò che grande oibò
è per questo che il turismo
così tanto sviluppò

LAMENTU

Una vida de gallera quella che bivviamo noi
cum sa facci sempri a terra pascollando solo buoi

 

Seus chizzanus de mengianu così volliono di noi
trigariu però torniamo noi tre ananti e dietro i buoi

 

La villetta ce l’abbiamo sa barracca de babbai
quattru arrogusu de muru prima o poi ada crollai

 

Gli prendesse in conca a Peppi su buginu ‘e bidda noa
de dinai ‘ndi teni mera però accuara sa coa

 

Nosus no si lamentaus’
siamo nati per soffrir
razz’e soziedadi leggia
che ci lascia qui a morir

 

Siamo padri e non padroni figli venti ce ne abbiam
sono morti della fame però non li bastoniam

 

Candu ant’essi mattuccheddus che giustizia ci sarà
noi li manderemo a scuolla tutti per si diplomar

 

Tocca andausu a si corcai chi sa dì è po accabbai
Trabballai deppeusu mera su dinai è po spacciai

PUDESCIA

Eh Eh Eh Giuannicca Giuannicca Giuannicca
un lamento nel vento che nc’è
i ricodri la giovenca la giumenta
la voce che hai te

 

la fordetta di cane fuggente
su profumu di fior di lillà
ses pudescia ses arrescia
i tuoi sintomi son tutti qua

 

Cun sa denti de su luziferru
prepotente che zio Belzebù
ses tostara arrevescia
ma ti penso ogni giorno di più

 

Ponirì ‘na mexina soave
che ricodri quel giorno che fu
eri tutta concordata
ma l’odore non mi è sceso giù

 

O bella morettina
me ga ti coiai
t’happu osservau in coxina
ingui no fragas mai
fasolu e cixiri come tu li vuoi
carote e pedringianu
sono i piatti tuoi oh no

 

Eh Giuannicca Giuannicca Giuannicca
uno spreco la vita che hai te
la tua aria la regalli
a chi è solo ragazzo di te

 

Lui profuma di notte e di giorno
itta fragu Antiogu che nc’hai
goppai miu si du nau
oh Giuannicca no ti sciacquas mai

 

Con tutti i detergenti
che ci abbiamo noi
la società li vende
anche per i buoi
lavata a striggiolla di ferro
tutto passerà
sarà la nostra gioia
e dell’umanità oh no

 

‘Moi se’ motta e la fossa ti accoglie
il lamento però non c’è più
resta sollo qualche verme
se ne fugge non ce la fa più
Soffoco

A VITTORINA

Gei no ses ‘commenti Antioghedda
issa si da pigara a cantai
tui ses sempri prena de pinniccas
no si fai miga po nai

 

Tenis dexi chilusu de mancu
però pappas mera a mesudì
cun sa bucca mera pitticchedda
nu gioghittu bellu a bì

 

Pilusu ‘ndi tenis mera pagus
ci hai le gote bianche di papà
is ollieras leggias che su fogu
accommenti si farà

 

Tenisi una gobba a mesu schina
dove batte il sole a mezzodì
tante volte te l’avevo detto
filla mia curarì

 

Sa calligrafia no da connoscis
candu scrivi I love you fais arrì
ma si penzas mera fundis tottu
custu è bellu de si scì

 

Nci hai le gambe lunghe venti metri
il nasino un fiore di lillà
le manine bianche di bucato
suoneranno ‘do si fa

 

Ossusu ndi tenisi de bendi
candu arrisi fainti tric e trac
sesi tottu cantu molleggiara
ma che bella novità

NATALI

Cun sa ricchesa de cussu preri
cun tottu s’oru de ziu Licheri
sempri sperendi chi sia carnevali beni o mali

 

Tengu ‘nu fiascu no tengu binu
tengu ‘na vida senz’e destinu
cun su trabballu chi no banda mali beni o mali

 

E tui abarra solu in custu mundu
tui no poris mancu chistionai
no ti permittas de frastimai

 

Crasi ande nosus é festa manna
ma de cantai manca sa gana
atturu assolu cun su giornali beni o mali

 

Arribba s’ora de fai s’inchinu
anant’e Deus Gesù pizzinnu
pari una beffa ma custu è Natali Beni o mali

 

Toccara propriu cambiai s’arrora
su tempu malu d’iara arrogara
deppeus torrai ass’originali beni o mali

 

Amori dolori trabballu e trumentu
tottusu arrinti e nisciunu é cuntentu
attura sempri chi fai su mali po Natali beni o mali

MAMMA TUA

Fil’e ferru muradori
murandedd’e su dottori
chi ti pighi su puntori
su scimingiu su pappingiu
Mamma tua…

 

E sa pudda ha fattu s’ou
in sa conca de bobboi
chi si pappa su coccoi
e s’indi andara de innoi
Mamma tua…

 

No boli nai propriu nudda
su chi eus nau custu merì
s’è pigau su puntori
su scimingiu su pappingiu su dottori
Mamma tua…

IMPARI A TUI

Che bentu a su merì
bollu deu puru sulai
che bentu a su merì
bollu sulai

 

Che pilloneddu ‘e niu
imparendu a bolai
che pilloneddu ‘e niu
bollu cantai

 

Cantendu impari a tui
m’intendu un atru deu
cantendu impari
m’intendu un atru deu

 

Sa luna bianca deu
hemm’a boll’imprassai
sa luna bianca deu
da salurai

 

Frori de campu seu
destinau a bruxiai
frori de campu seu
si mancas tui

 

Sa vida mia ses’ tui
su soli miu ses’ tui
deu comment’happu a fai
poi ti du nai

 

Che pilloneddu ‘e niu
impari a tui a bolai
che pilloneddu ‘e niu
cun tui cantai

 

Cantendu impari a tui
m’intendu un atru deu
cantendu impari
m’intendu un atru deu

ROCK E POI MI CROCK

Bessu de trabballu po mi porri pasiai
torru a domu a lestu po mi porri corcai
Cecilia gei du sciri e cummenz’apparicciai
seu arribbendi immoi e mi deppu sciacquai
obergiu sa porta provaridd’a immaginai
sa dom’è pren’e genti e tottus bolinti rockai

 

Son più morto che vivo lo potete immaginar
mi ho tolto anche la tuta e non la smetto di sudar
ci ho ancora due bulloni che mi ha dato il direttor
e le li tiro in testa a chi mi balla il rock error
apro l’apposento per poter arrespirar
su logu è prenu e fumu no mi posso coricar

 

Comunque Rock rock e poi mi crock
com’è bello il rock
tanto poi mi crock
crock around the rock
rock e poi mi crock

 

Femmusu in dixiottu po si deppi spassiai
ci fia puru Cesira sa mulleri de goppai
deu portammu scetti mera gana de pappai
cun Cecilia bella crasi e tottu eusu arrangiai
le tolgo l’arrespiro se anche solo per error
domani me ne viene qui a ballare rock error

 

Cinque di mattina con la tuta a lavorar
ma il mio cervello dorme non la smette di sognar
ho ancora i due bulloni che mi ha dato il direttor
e le li rendo subito di lui ho un gran terror
Bravo Melis narara sai solo per error
se qualche dipendente qui mi balla il rock error

 

‘Ca ballestra Rock rock e poi mi crock
maledetto rock
sentimental rock
pugnollara ‘e rock
rock e poi mi stop!

PORCU

I’ve gotta fillusu
binti nd’happu fattu
I’ve gotta fillusu
binti mi nd’agattu
che non ero pastore ci avevo anche pecore in più

 

Vieni a trovarmi
terzo oville a destra
pregonta gioia
de porca ballestra
primogenita della brebei che amo di più

 

Beni a ‘nde mimmi
tengu casu marzu
mi manca s’ollu
ma tengu luxi a quarzu
nci ho le lampade a olliva che luce ne fanno di più

 

Però c’era un’atmosfera
in quell’oville stasera oh oh oh
parallume era l’olliva che candela non ce n’era oh oh oh
che non c’è altro ci mangiamo forza paris su paneri del porcon

 

Tu sei fellice
poddini alluppau
puru sa gattu
tui mi nci has pappau
in sa mesa sa coa ‘e su molenti mi nci asi lassau

 

Bairindi a domu
bruttu dillinquenti
porcu pappendi
brigungia de sa genti
barralliccu pudesciu de conca e di testa dementi

MANAGER

Arenotti deu not’happu bistu mai
de a mengianu deu no t’happu bistu mai
no ‘ci sesi de meigamma e de merì

 

Tui traballas carincunu no du scì
tui ti moris ma nisciunusu ti bì
‘nu fantasma chi nemmancu fairi arrì

 

No ses bellu ma ses artu custu sì
no ses furbu d’happu intendiu s’atra dì
ma ses bravu scovia tottu e fairi bì

 

Manager cussu sì yeh…

 

Mini Minor con sedile posterior
scappamentu chi s’intendi a Biddesor
‘Nu camuffu non è auto da signor

 

Stereo ernia carincunu t’ha battiau
su trumentu cussu d’ari provocau
poni menti tui sesi pindacciau

 

Pobirittu ‘moi ti deppinti operai
su dinai cussu no ti basta mai
è ‘nu discu chi po tui no accabba mai

 

Manager, cussu si…

HAPPU SCRITTU

Happu scrittu a su giornalli
una dì chi stemmu malli
callentura a gradi corant’otto

 

M’agattasta giustu giustu
cun is bocciasa arrevesciu
deu e tui tui e deu da solli

 

Naramì si tui d’agattas’ giustu
naramiddu allestru Srabaroi
no du fazzu po ‘nci pigai gustu
chistionendi ti du contu immoi

 

Sinnior Direttore ho scritto
guardi che m’agatta giustu
sezzasì e ascurti porcu mundu

 

Lei mi parla di progetti
già l’industria dà i suoi effetti
Calma caro tanto non aspetti

 

Abettendi seu tengu su bremi
No cumprendu custa situazioi
Direttore proviri a si spremi
lé chi deu no tengu occupazioi

 

Deu deppemmu scetti nasci arriccu
de siguru no m’hia nau ca no
nosus no pigaus’ mancu su biccu
de su pilloneddu bocciu immoi

 

Happu scrittu a su giornalli
m’hanti giai arrispostu malli
circasì assolu su chi boli

 

Che lo Stato non ci pensa
corbasì ‘na canna a lenza
sollo o con la mollie di presenza

 

Deu mi sezzu lungo il Mammarranca
a fai finta de piscai po tui
Prima o poi su mortu a peddi bianca
passerà ma non astessi tui

SINFONIA CORALE

‘Na matta ‘e perdusemini
in mezzo alla vigna del re
est’arta manna e longa
e tutti quanti la voglion verè
S’accostanta s’accuanta
po porri biri com’è
sa matta ‘e perdusemini
in mezzo alla vigna del re

 

Sa domu ‘e s’ingegneri
che sacrifici e che sudor
è posta a pizz’e monti
d’ari inventara per fare l’amor
Sa genti chi s’accostara
po porri biri com’è
li dicon Se ne vadi
l’ingegnere a casa non c’è

 

CUSTA è UNA SINFONIA

 

Sa denti ‘e su dottori
è tutta d’oro sai com’è
Deu fazzu su dentista
già che ti piace fallo anche te
Sa genti chi s’accostara
po porri biri com’è
sa denti ‘e su dottori
è tutt d’oro sai come l’è

 

Su feli de s’arriccu
trumentu mannu de notti e arredì
su magasinu è prenu
tottu sa genti du boliri bì
S’accostanta s’accuanta
po porri biri com’è
su magasinu è prenu
e medra scetti siguru no c’è

 

CUSTA è UNA SINFONIA

 

In artu in artu in fundu
nci bivi Unu non sai chi è
Divide pani e pesci
pappanta tottus’ non è come te
S’accostanta s’accuanta
po porri biri com’è
ma prima deppis morri
e sollo allora Io puoi verè

 

CUSTA è UNA SINFONIA

AI LAVIU ENGLISH

Have you trai something gone
making of the numbers
Mama’s’ gonna back home
singing Golden slumbers
When I see you and put myself
the day before tonight
and I tell you that all all it’s all right

 

Bai the way you don’t cry
beibe can you do it
You mei say mai mai mai
taking off mai bodit
Fakoff Island below us
and getting down the bass
but your sister is only very grass

 

Ai laviu mai darling yeah
ti amo mio amore si
te chiero mucho ancor
Je t’aime e tu em mi
kas faden unt fadentil
Ai laviu so

 

Baby baby don’t cry
mummy is castiending
try to ri sbuddicai
the other are ballending
Come to me if you like it
below belau bla bla
by the way trallaleru e trallallà

 

Fet your fint of nothing
beibe no ri smeldis
if ai touch you and poi skep me
the other day in Menphis
Patten Eva you’re papping all the apple
you’ll bring me
and aim serting you likes to freighin me

 

Ai laviu you say to me
Ai laviu ai say to you
give me now your narias too
Ai laviu drinking my milk
Ai laviu pesting my feet
Ai laviu so

 

Something shaving your face
using saponetta
and you’re doing mai breakfast
pappendi galletta yeah
Try to find me
because backgrownd
is all into my heart
you vote Reagan you don’t vote Gary Hart

 

Ai laviu because you need
più bianco is garanteed
use waters limpias too
Bai bai mai beibi bai
bai beibe don’t beibe crai
you are always in my heart

 

Ai laviu mai darling yeah
ti amo mio amore si
te chiero mucho ancor
Je t’aime e tu em mi
kas faden unt fadentil
Ai laviu so